Greek Alphabet
1

2019

1

Greek Alphabet

81
Greek Alphabet Letter (Capital Case) Letter (Lower Case) Name English Equivalent alpha a beta b gamma g delta d epsilon e zeta z eta h theta th iota i kappa k lambda l mu m nu n xi x omicron o pi p rho r sigma s tau t upsilon u phi ph chi ch psi ps omega o References [1]. Greek Alphabet - Wikipedia [2]. Greek alphabet letters & symbols